Melléklet: főbb közlekedési szabályok és szankciók Romániában
2017-12-12 10:08 | GI
Főbb közlekedési szabályok és szankciók Romániában.

* A közúti közlekedésről szóló, újra kihirdetett, 2002/195 sz. sürgősségi kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően, az utólagos módosításokat és kiegészítéseket beleértve:

 

 

III.            A gépjármű forgalmi engedélyének visszatartása

 

112. CIKK

(1) A forgalmi engedélyt, vagy a nyilvántartási bizonyítványt, illetve ezek helyettesítő tanúsítványát a közúti rendőrség a következő esetekben tartja vissza:

            a) a jármű nem rendelkezik érvényes időszakos műszaki vizsgával;

            b) nincsenek betartva a veszélyes áruk szállítására vonatkozó építési-műszaki szabályok;

c) a jármű éjjel a hatályos műszaki szabályokban előírt jelző fényszórók vagy lámpák, kivilágító és fényjelző berendezések, fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközök nélkül közlekedik;

d) a jármű jelentősen meghibásodott kivilágító-fényjelző rendszerrel, vagy a hitelesítetttől eltérő berendezésekkel közlekedik;

            e) a szolgálati fékrendszere hibás;

            f) a segéd- vagy a várakozási fékrendszere hibás;

            g) kormányzási mechanizmusa az elfogadott határt meghaladón kopott;

h) gumiabroncsai a jármű azonossági könyvében előírtaktól eltérő méretekkel vagy jellemzőkkel rendelkeznek, kordjában vágás vagy szakadás jelei lelhetők fel, illetve a törvényes határt meghaladón
kopottak;

i)  az  illető  jármű típusa tekintetében törvényesen megengedettet meghaladó zajt bocsát ki menet közben vagy várakozás alkalmával;

            j) a motor a törvényesen megengedettet meghaladó kipufogógázt bocsát ki;

k) a pótkocsi csatlakoztató rendszere kihangsúlyozott kopást mutat vagy nem kompatibilis, ami a pótkocsi leválását vagy a szerelvény egyensúlyi állapotból való kimozdulását eredményezheti;

             l) a gépjármű vagy a villamos szélvédőjére, hátsó, illetve oldalablakaira olyan hirdetményeket vagy reklámfeliratokat,  nem  hitelesített  és/vagy  nem  megfelelően  jelzett  fóliákat  vagy  más  kellékeket alkalmaztak, melyek természetüknél fogva korlátozzák vagy tompítják - úgy kívülről, mint belülről - a közlekedés alatti látási viszonyt;

m) a gépjármű frontális és/vagy hátsó részére olyan hirdetményeket, feliratokat vagy reklámokat alkalmaztak, amelyek csökkentik a kivilágító és fényjelző berendezések hatékonyságát, vagy megnehezítik a bejegyzési szám leolvasását;

n) a gépjármű hangsúlyozott üzemanyag- vagy kenőanyagvesztést mutat;

o)  a rendszámtáblák nem felelnek meg a standardnak, vagy a hitelesítettól eltérő kivilágítási rendszerrel vannak ellátva;

p) a forgalmi engedélyben vagy a nyilvántartási bizonyítványban szereplő adatok nem egyeznek a jármű műszaki jellemzőivel;

            r) a jármű nem volt törölve a forgalomból az e sürgősségi rendeletben előírt esetekben;

s)  forgalmi balesettel harmadik feleknek okozott károk tekintetében a jármű nem rendelkezik a törvény szerinti polgári felelősségbiztosítással;

t)  a  jármű tulajdonosa nem váltotta be a forgalmi engedélyt vagy a nyilvántartási bizonyítványt, a törvényi előírásoknak megfelelően;

             u) a járműre nem szerelték fel egyik rendszámtábláját;

             v) a jármű karosszériájából elemek hiányoznak, vagy ezek súlyos mértékben megrongálódtak;

 x) a hatályos szabályozásokban előírt kötelező felszereltség hiánya a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében végzett gyakorlati felkészítésre szánt gépjárművek esetében.

       (2) Az (1) bekezdés b), c), e), g), k), o), p), r) és s) pontja esetében - a forgalmi engedély vagy a nyilvántartási bizonyítvány visszatartásakor - a közúti rendőr a járművezetőnek egy közlekedési jogot nem biztosító helyettesítő tanúsítványt, az (1) bekezdés a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) és x) pontja esetében pedig egy 15 napos közlekedési jogot biztosító helyettesítő tanúsítványt bocsát ki.

       (3)  Az      (1)  bekezdés  b),  o),  p),  r)  és  s)  pontjában  említett  esetekben  a  forgalmi  engedély visszatartásával egyidejűleg a közúti rendőr visszavonja a rendszámtáblákat is.

       (4)  A forgalmi engedélyt vagy a nyilvántartási bizonyítványt és a rendszámtáblákat  - kivéve a standardoknak nem megfelelőket  - a közúti rendőrség visszaszolgáltatja a jármű tulajdonosának vagy használójának,  mihelyt  ezek  bizonyítékot  mutatnak  be  afelől,  hogy  megszűnt  a  dokumentumok visszatartására vezető ok, az e szabályzatban előírt feltételek között.

 

 

IV. A visszatartott okmányok visszaszolgáltatása

 

 

113. CIKK

 (1) A hajtási jogosítványt visszaadják a címzettnek:

             a) a felfüggesztési időszak lejártakor,

             b) a felfüggesztés hatályát vesztette

           c) a Büntető Törvénykönyv 112. cikkelye c) pontjában előírt biztonsági intézkedés megszűnésekor,

d) az intézkedés hatályát vesztette;

e) a vádlott felmentését vagy a kihágást megállapító jegyzőkönyv érvénytelenítését elrendelő jogerős bírói határozat alapján;

f) a hajtási jogosítvány 97. cikkely (4) bekezdése szerinti visszavonásának elrendelését előidéző okok megszűnésekor, mely tényt törvényszéki orvostani okmánnyal igazolják.

        (11) Egy külföldi hatóság által kiadott jogosítvány címzettje, akinek felfüggesztették a vezetési jogát, kérheti a tett helye szerint illetékes rendőrség vezetőjétől a jogosítvány visszaszolgáltatását, a felfüggesztés lejárta előtt, egy munka nappal azelőtt, hogy elhagyná Romániát.

        (12) Az (11) bekezdésben leírt esetben, a Román Rendőrség Országos Főkapitánysága közli a jogosítványt kiadó hatósággal a megállapított büntetést.

       (2) A hajtási jogosítványt a szabályzattal megállapított feltételek között szolgáltatja vissza a közúti rendőrség.

 

                       

 

* A közúti közlekedésről szóló 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazási szabályzatának módosítását és kiegészítését jóváhagyó 1391/2006. számú kormányhatározatnak megfelelően.

 

 

212. CIKK


   (1) Valamely idegen hatóság által kibocsátott hajtási jogosítványt, melyet olyan forgalmi szabály megszegése nyomán tartottak vissza, amely tekintetében a törvény a vezetési jog gyakorlásának felfüggesztését írja elő, és amelyre közlekedési jogot biztosító helyettesítő tanúsítványt bocsátottak ki, a kihágás-megállapító jegyzőkönyv másolatával együtt, a kihágási mellékbüntetés alkalmazásától számított 15 napon belül, megküldik a Román Rendőr-főfelügyelőség keretében működő közúti rendőrszolgálatnak.

(2)  Amennyiben  a  helyettesítő  tanúsítványt  közlekedési  jog  nélkül  bocsátották  ki,  a  hajtási jogosítványt és a kihágás-megállapító jegyzőkönyv másolatát az (1) bekezdésben említett rendőregységhez küldik, a cselekmény megállapításától számított legfeljebb egy munkanapon belül.

(3)  Az (1)  bekezdésben  említett  határidő  leteltéig  az  idegen  hatóság  által  kibocsátott  hajtási jogosítvány  birtokosa  kérheti,  hogy  a  vezetési  jog  gyakorlása  felfüggesztési  időszakának  leteltéig  a dokumentumot - visszaszolgáltatása céljából - a cselekmény elkövetési helye szerinti közúti rendőrszolgálat őrizze meg. E lehetőségről a hajtási jogosítvány birtokosát a vezetési jog gyakorlásának felfüggesztéséről szóló értesítéssel egyidejűleg tájékoztatják.